POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA KONTAKTÓW INDYWIDUALNYCH

 

Niniejszym informujemy Panią/ Pana, że przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe przekazywane nam w związku z kontaktem e-mailowym lub telefonicznym.
Dane te są przekazywane nam poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail, w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego, pozostawienia prośby o kontakt telefoniczny, czy też skierowania zapytania za pośrednictwem jakiegokolwiek innego kanału komunikacji.
Dane te są przetwarzane w celu kontaktu zwrotnego, ewentualnej archiwizacji korespondencji. Szczegóły znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Travel State of Mind, 81-866 Sopot, Mickiewicza 55/44, NIP 7811597774, REGON 221928768, e-mail: ski@tourtheski.com, tel.: 883800284.


Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

  • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/ Pana zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Odbiorcy danych

Pani/ Pana dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych:

  • H88 spółka akcyjna, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 7822622168, REGON: 364261632 – w celu przechowywania danych na serwerze skrzynki pocztowej.


Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z nami. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogę również podlegać archiwizacji, jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych.


Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/ Panu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pani/ Pana dane, może Pani/ Pan żądać, abyśmy je usunęli),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/ Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/ Paniem działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pani/ Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pani/ Pan wskazać nam Pani/ Pana szczególną sytuację, która Pani/ Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/ Pana praw lub też, że Pani/ Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • prawo do przenoszenia danych (ma Pani/ Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pani/ Pan nam dostarczył na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pani/ Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pani/ Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail ski@tourtheski.com. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/ Pana uprawnień będziemy musieli odpowiednio Panią/ Pana zidentyfikować.


Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Podanie przez Panią/ Pana danych jest warunkiem nawiązania z nami kontaktu.